Parafia sadlinki

Parafia rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Sadlinkach

 

RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

 

 

                Sadlinki dn. 2024-06-05   

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2024

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Prace budowlane w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Sadlinkach”.

Zadanie dofinansowane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/2022/9681/PolskiLad, na podstawie wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Sadlinki.

ZAMAWIAJĄCY

Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Św.

ul. Kwidzyńska 24B

82-522 Sadlinki

OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE OGŁOSZENIA

Proboszcz parafii ks. Bogdan Sokołowski

Tel. 604 754 676

e-mail: sokbog@op.pl

CEL ZAMÓWIENIA

Celem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w kościele parafialnym w Sadlinkach.

Lokalizacja obiektu: Kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Sadlinkach, ul. Kwidzyńska 24B, 82-522 Sadlinki, działka nr 172 ark. 5, obręb Sadlinki, gmina Sadlinki. Nieruchomość ujawniona w księdze wieczystej nr GD1I/00020856/3.

SPOSÓB I MIEJSCE PUBLIKACJI ZAMÓWIENIA

Upublicznienie zapytania ofertowego poprzez umieszczenie zapytania ofertowego na stronie internetowej Beneficjenta oraz na stronie Wnioskodawcy www.parafiasadlinki.pl – Gminy Sadlinki www.sadlinki.pl

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

 1. Postępowanie przeprowadzone jest w sposób konkurencyjny i transparentny w szczególności z uwzględnieniem § 8 ust. 6 Regulaminu Naboru Wniosków o Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 2. W ramach postępowania nie stosuje się ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm).
 3. Dane osobowe przekazane Zamawiającemu w toku prowadzenia postępowania będą przetwarzane zgodnie z regulacjami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) (dalej Rozporządzenie RODO).
 4. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.).

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Instalacja ma być wykonana zgodnie z PKN-CEN TS 54-14. Wykonawca winien wystawić certyfikat instalacji zgodnie z w/w dokumentem.

Obowiązkiem oferenta jest wykonanie wizji lokalnej przed złożeniem ofert. Oferta musi zawierać wykonanie dokumentacji projektowej oraz dokumentacji powykonawczej. Rozliczenie ryczałtowe.

 1. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia min. 36 miesięcy gwarancji i rękojmi za wady na wykonane roboty budowlane, objęte niniejszym zamówieniem.
 2. Odbiór robót (ostateczny) dokonywany będzie przez przedstawiciela Zamawiającego przy udziale Wykonawcy,
 3. Nieruchomość, której dotyczy zamówienie zlokalizowana jest przy ulicy Kwidzyńskiej 24B, 82-522 Sadlinki, działka nr 172 ark. 5, obręb Sadlinki, gmina Sadlinki. Podmiotom zainteresowanym udziałem w postępowaniu Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej miejsca objętego zamówieniem, celem poznania specyfiki zamówienia. W celu przeprowadzenia wizji lokalnej prosimy o kontakt z Zamawiającym.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 6. Zamawiający dopuszcza powierzenie części lub całości zamówienia podwykonawcom.

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Planowany termin podpisania umowy z wykonawcą: do 30 dni od wyboru wykonawcy i po otrzymaniu promesy inwestycyjnej z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia w zakresie dokumentacji: od dnia podpisania umowy.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia w zakresie robót budowlanych: od dnia uzyskania wszelkich zgód i uzgodnień i odbioru kompletnej dokumentacji projektowej.

Planowany termin realizacji zadania: do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

MIEJSCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ul. Kwidzyńska 24B, 82-522 Sadlinki, działka nr 172 ark. 5, obręb Sadlinki, gmina Sadlinki

KRYTERIA OCENY

cena – 100 %,

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie upubliczniona na stronie internetowej Wnioskodawcy www.parafiasadlinki.pl oraz www.sadlinki.pl

TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 10.07.2024r. roku do godziny 12.00

Dopuszcza się złożenie oferty:

 1. w formie papierowej za pośrednictwem poczty oraz kuriera.

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego – ul. Kwidzyńska 24B, 82-522 Sadlinki,

lub

 1. w formie elektronicznej – scan podpisanych dokumentów przesłanych na adres e-mail: sokbog@op.pl

Liczy się dzień i godzina wpływu oferty, a nie nadania oferty czy też jej sporządzenia.

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Zamawiający nie zwraca przesłanych ofert.

DODATKOWE WARUNKI

 1. Termin związania ofertą: 30 dni kalendarzowych.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
 3. Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta, a podpisy muszą umożliwić identyfikację tożsamości osób je składających tj. podpis powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub podpis powinien być czytelny z podaniem imienia i nazwiska przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG). Jeżeli osoba/osoby podpisująca/e ofertę nie wynika z KRS lub z ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG), to należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo dla tej osoby. Pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienia tej osoby do składania oświadczeń woli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, np. do podpisania oferty.
 4. Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji potencjalni Wykonawcy, którzy złożyli już ofertę zostaną poinformowani o dokonanej zmianie treści zapytania ofertowego i o ewentualnym nowym terminie składania ofert.
 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny – na każdym jego etapie – bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu składania ofert w ramach zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
 7. Zamawiający może żądać od Oferentów w toku badania i oceny ofert wyjaśnień, dodatkowych dokumentów i informacji dotyczących treści złożonych ofert, bądź uzupełnienia braków w złożonej ofercie wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin. W przypadku nieuzupełnienia oferty lub niezłożenia pełnych wyjaśnień, Zamawiający uprawiony będzie do odrzucenia oferty.
 8. Podana cena w ofercie stanowi cenę ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszego zamówienia. Podana cena ofertowa będzie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.
 9. Podana cena w ofercie jest ceną brutto i musi być podana w polskich złotych (PLN) liczbowo oraz słownie.
 10. Oferowaną cenę ryczałtową brutto wpisaną do formularza oferty należy wyliczyć w szczególności w oparciu o aktualne, powszechnie stosowane katalogi, cenniki, taryfikatory bądź inne wskaźniki kosztów, dane przedstawione w Ogłoszeniu, w tym wynikające z istotnych postanowień umowy, opis przedmiotu zamówienia, jego zakres, wizję lokalną, koszty wykonania w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji wymaganych przeglądów gwarancyjnych, koszty ubezpieczenia OC, koszty związane z obowiązującymi przy wykonaniu zamówienia przepisami prawa w tym koszty należnego podatku od towarów i usług VAT, jak również koszty wynikające z wszelkich upustów i rabatów.
 11. Wykonawca określając wynagrodzenie zobowiązany jest do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę zamówienia.
 12. Podana w ofercie kwota brutto obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym m.in. ewentualny podatek VAT i/lub wszystkie obciążenia z tytułu ubezpieczeń społecznych, ubezpieczeń zdrowotnych, funduszu pracy i innych – jeżeli wystąpi obowiązek ich zapłacenia.
 13. Terminem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest data podpisania umowy z Wykonawcą, a terminem zakończenia data protokołu odbioru końcowego zamówienia podpisana przez Zamawiającego.
 14. Ewentualne roboty zamienne, które wystąpią podczas procesu realizacji zamówienia muszą zostać wykonane w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej oraz wymagają zgody Zamawiającego.
 15. Przyjmuje się, że robotami zamiennymi są roboty ujęte w opisie przedmiotu zamówienia, przewidziane do wykonania wg odpowiedniej technologii i z konkretnych materiałów i urządzeń, lecz za zgodą zamawiającego wykonane w innej technologii, z innych materiałów i przy zastosowaniu innych urządzeń.
 16. Ewentualne roboty, które nie zostały ujęte w opisie przedmiotu zamówienia związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym, a są naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikają, uznaje się, że wykonawca robót dysponując opis przedmiotu zamówienia powinien przewidzieć je jako konieczne do wykonania mimo, że opis przedmiotu zamówienia literalnie ich nie wymienia. De facto roboty te są ściśle związane z przedmiotem zamówienia. Wynika to z zawodowego charakteru wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych czynności i przypisanego do nich określonego poziomu wiedzy i doświadczenia zawodowego. Tego typu roboty muszą zostać zrealizowane w ramach zaoferowanej ceny ryczałtowej.
 17. Za roboty dodatkowe nie można uznać robót, które wynikają z wykonania większych ilości robót, niż to wynika z kosztorysu ofertowego opracowanego na podstawie opisu przedmiotu zamówienia wskazanego na etapie zapytania ofertowego, gdyż w istocie roboty, które stanowią przedmiot zamówienia. W interesie wykonawcy leży własna ocena robót budowlanych przewidzianych do wykonania oraz uwzględnienie wszelkich innych okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę. Takie roboty wykonawca ma obowiązek wykonać w ramach oferowanej ceny ryczałtowej.
 18. Wszelkie ewentualne kosztorysy wykonywane w trakcie prowadzonych robót w przypadku wystąpienia ewentualnych robót zamiennych lub dodatkowych, których nie da się oszacować na etapieprzygotowania oferty leżą po stronie Wykonawcy.
 19. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie po:
 1. protokolarnym odbiorze końcowym robót,
 2. wystawieniu faktury/rachunku przez Wykonawcę.
 1. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy inwestycji w całości nastąpi po należytym wykonaniu inwestycji i podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru inwestycji przez Zamawiającego oraz otrzymaniu środków z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

LISTA DOKUMENTÓW DOŁĄCZONYCH DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

 1. Formularz ofertowy– załącznik nr 1
 2. Wzór umowy – załącznik nr 2
 3. Dokumentacja – załącznik nr 3

Treść oferty

Proboszcz Parafii

Ks. Bogdan Sokołowski